Våra Stadgar

Här finner du de stadgar som ligger som ramverk för hur Föreningen skall skötas.

Stadgar fastställda på årsmötet 20 maj 2014

I övrigt följer vi Tjörns lokala ordningsstadgar. Se länk nedan:

Utdrag ur Tjörns ordningsstadgar.

Styrelsens Ansvar

Styrelsen ansvarar solidariskt och i vissa fall personligen för den löpande förvaltningen av vägföreningen enligt följande:

  • Handhar föreningens angelägenheter i överensstämmelse med lag om förvaltning av samfälligheter, stadgarna och föreningsstämmobeslut, i den mån beslut ej strider mot lag om förvaltning av samfälligheter, annan författning, gällande lantmäteribeslut om anläggningsförrättning eller mot stadgarna.
  • Att utse firmatecknare.
  • Tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och enskild medlems intresse i skälig omfattning.
  • Företräda vägföreningen i förhållande till tredje man.
  • Kalla till föreningsstämma
  • Förbereda ärenden som skall behandlas på föreningsstämman.
  • Verkställa de beslut som tagits på föreningsstämman om de ej strider mot tillämpliga författningar och gällande anläggningsförrättningar.
  • Att upprätta debiteringslängd och framlägga den på föreningsstämman, samt verkställa utdebitering hos medlemmarna.
  • Utan dröjsmål hos medlemmarna göra extra utdebitering när de ekonomiska medlen inte täcker kostnaderna.
  • Hos kronofogdemyndigheten begära utmätning av medlemsavgift som förfallit till betalning.

Medlemmarnas Ansvar

Allmän Information

Nyinflyttad i Myggenäs? Läs gärna vår välkomstfolder för lite mer information om vårt område.

Här är några andra viktiga dokument om vad som gäller i området.

Eldning utomhus Myggenäs

Trädgårshäckar – Fri sikt och höjd

Regler för arbete i Vägar och Grönområden.

Ladda ner BEM 01 – Bestämmelser för arbeten i vägar och grönomraden för att läsa om reglerna som gäller. Handboken är upphovsrättskyddad av TVS och får ej användas utan vårt tillstånd. Ansökan om Starttillstånd (BEM 01 Bilaga 9.1).

Övriga dokument

För övriga dokument, se vår sida med dokumentation.

Adress till vägföreningen

Myggenäs Väg & Samfällighetsförening
Box 6065
471 17 Myggenäs

Miljöstationen i Myggenäs

Ansvaret för Miljöstationen har FTI AB. För information, kommentarer eller klagomål hänvisar vi till FTI AB:s kundtjänst: 0200 – 88 03 11.

En batteriholk finns sedan en tid tillbaka på miljöstationen. Begäran om tömning eller frågor ang. denna hanteras av Tjörns Kommun kundcenter: 0304-601010 alt. tjorns.kundcenter@tjorn.se

Kartor över Myggenäs

Kartan finns som PDF att ladda ner här.