Skog och Parkskötsel

Vi delar in skog och parkskötseln i två delar:

 

Förvaltning

Klippning av grönytor och diken samt borttagning av grenverk och dylikt som stör trafikanternas säkerhet i området

 

Förnyelse

Upprustning av området i form av planerad träd- och slyavverkning

 

Vi kommer att arbeta med aktiviteter som indelas i fyra kategorier:

 

1 . Justeringsavverkning

Genomförs efter att en mer omfattande röjning gjorts med maskiner eller dylikt, och när vissa enskilda grenar eller träd skall kapas.

 

2. Sly- och buskavverkning

Genomförs för att släppa fram och behålla önskvärd vegetation.

Slyavverkning sker när vegetationen uppnått en höjd av ½ -2 meter.

 

3. Trygg- och säkerhetsavverkning

Genomförs när vegetationen hindrar framkomligheten och/eller sikten för trafikanter i området, och när vi anser att träd och buskar skymmer sikten på ett sådant sätt att det finns ett upplevt obehag att vistas i området.

 

4. Sikt- och ljusavverkning

Genomförs för att gynna områdets landskapsbild.