Information om Vinterväghållning

Vinterväghållning är för många synonymt med snöröjning, men egentligen skall man dela in den i (åtminstone) tre moment:

Snöröjning

Halkbekämpning

Sandupptagning

Myggenäs Väg och Samfällighetsförening handlar genom anbudsförfarande upp dessa tjänster, vanligen med en kontraktstid på 3 år med fmöjlighet till förlängning på 2 år. Normalt är det samma entreprenör som ansvarar för alla tre moment.

1. Entreprenören förbinder sig att årligen fr.o.m. den 1 november t.o.m. den 30 april tillhandahålla erforderliga maskiner, varav minst två (2) traktorer med erforderlig utrustning, samt personal i beredskap för snöröjning och halkbekämpning.

2. Snöröjning ska påbörjas senast inom två (2) timmar vid ett lägsta snödjup av tre till fyra (3-4) centimeter med följande prioritet:

a. Fågelvägen branta backen inklusive busslinjen till skolan.

b. Björnvägen.

c. Koltrastvägen.

d. Agatvägen och Bärnstensvägen.

e. Rödhakevägen.

f. Trottoarer och gc-vägar.

g. Övriga huvudgator.

h. Övrigt gatunät.

3. Halkbekämpning ska påbörjas inom två (2) timmar från uppkommen halka eller efter avslutad snöröjning med samma prioritet som ovan. Som norm för vad som ska betraktas som halka ska gälla följande.

 

a. Bussar, som trafikerar Myggenäsområdet, bl.a. skolan, ska kunna framföras på ett efter omständigheterna så trafiksäkert sätt som möjligt med särskilt beaktande av den branta backen vid Fågelvägen.

b. Utryckningsfordon och renhållningsfordon ska kunna färdas utan olägenhet.

c. Bilar utrustade med vinterdäck ska ha god framkomlighet inom Myggenäsområdet.

d. Samtliga trottoarer och gc-vägar ska halkbekämpas och hålla god standard vad gäller framkomligheten under vinterperioden.

 

4. Snöröjning och halkbekämpning enligt punkt 2 a) resp. punkt 3 a) ovan ska vara utfört senast kl. 06.00 oavsett om det har slutat snöa eller ej.

 

5. Snöröjning och halkbekämpning avseende punkt 2 b) – g) ovan ska vara utfört inom tjugofyra (24) timmar från det att det har slutat snöa. Tidsmarginalen gäller även vid enbart halkrisk.

 

6. Snöröjning och halkbekämpning av sju (7) besöksparkeringar ska ske vid behov, snöröjning dock alltid vid ett snödjup överstigande tio (10) centimeter.

 

7. Det är entreprenörens ansvar att besluta när snöröjning respektive halk­bekämpning ska göras.

 

8. Plogning ska utföras på ett sådant sätt att snön i möjligaste mån plogas ut från bostadsgatorna och läggs i väg- och dikesrenarna till huvudgatorna samt så att inte tomtinfarter blockeras med snövallar. Viss uppläggning av snö får förekomma på vändplatserna på bostadsgatorna, dock inte på sådant sätt eller i sådan mängd att vändning av fordon inte kan ske på ett betryggande sätt.

 

9. Bortforsling av snö ska utföras vid behov. Upplastning och borttransport av snö ska ske efter samråd med Beställaren.